MC

相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark II / Canon EOS 5D Mark II
光圈:f/3.5
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:30.0
拍摄时间:2019-12-19 20:54:13
镜头品牌:佳能(Canon)
镜头型号:佳能 EF 24-70mm f/2.8L USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:75.0
拍摄时间:2019-12-19 18:56:57
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:200.0
拍摄时间:2019-12-19 20:34:06
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:175.0
拍摄时间:2019-12-19 20:27:31
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:168.0
拍摄时间:2019-12-19 20:24:33
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:168.0
拍摄时间:2019-12-19 19:44:38
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:168.0
拍摄时间:2019-12-19 19:44:11
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:185.0
拍摄时间:2019-12-19 19:36:52
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:170.0
拍摄时间:2019-12-19 19:21:22
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:168.0
拍摄时间:2019-12-19 19:18:17
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:170.0
拍摄时间:2019-12-19 19:17:53
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:150.0
拍摄时间:2019-12-19 19:14:23
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:142.0
拍摄时间:2019-12-19 19:03:56
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:155.0
拍摄时间:2019-12-19 19:01:53
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:165.0
拍摄时间:2019-12-19 19:41:23
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:180.0
拍摄时间:2019-12-19 19:37:15
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/2.8
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:175.0
拍摄时间:2019-12-19 19:35:23
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/3.2
曝光时间:1/320
ISO:800
焦距:170.0
拍摄时间:2019-12-19 18:56:33
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
RIPRO主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
阿里图片站 » 钢琴家的风采

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情