2020 P&I 人像

相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/3.5
曝光时间:1/200
ISO:1250
焦距:70.0
拍摄时间:2020-07-09 11:21:34
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/3.5
曝光时间:1/200
ISO:1250
焦距:70.0
拍摄时间:2020-07-09 11:20:57
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/3.5
曝光时间:1/200
ISO:1250
焦距:70.0
拍摄时间:2020-07-09 11:21:31
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/3.5
曝光时间:1/200
ISO:1250
焦距:70.0
拍摄时间:2020-07-09 11:20:57
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/3.5
曝光时间:1/200
ISO:1250
焦距:70.0
拍摄时间:2020-07-09 11:21:41
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/3.5
曝光时间:1/200
ISO:1250
焦距:70.0
拍摄时间:2020-07-09 11:21:00
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
相机品牌:佳能(Canon) / Canon
相机型号:佳能 5D Mark III(单机) / Canon EOS 5D Mark III
光圈:f/3.5
曝光时间:1/200
ISO:1250
焦距:70.0
拍摄时间:2020-07-09 11:21:15
镜头型号:EF70-200mm f/2.8L IS II USM
RIPRO主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
阿里图片站 » ~ 背 影 ~

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情